Leverings-en betalingsvoorwaarden van Huismandak BV

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN

HUISMANDAK BV

kantoorhoudend te Beverwijk

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34080034

 

De tekst van deze voorwaarden geldt vanaf 11 juni 2001 en is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34080034 op 11 juni 2001.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Huismandak B.V. – hierna ook te noemen Huisman – hanteert deze voorwaarden. De voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties door Huisman met derden.

1.2 Alle aanbiedingen, leveringen, diensten, verkopen en inkopen geschieden met inachtneming van deze voorwaarden.

1.3 Eventuele standaardvoorwaarden van derde(n) gelden niet tenzij deze schriftelijk door Huisman zijn aanvaard.

1.4 Als derde(n) c.q. worden steeds aangemerkt de contractuele wederpartij van Huisman bij transacties waarbij, niet limitatief opgesomd, genoemd worden uitvoering van werk, koop en verkoop, leveringen, diensten, het inschakelen van onderaannemers, etc.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Huisman zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen van Huisman zijn gebaseerd op de door de wederpartij bij eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen, etc., van de juistheid waarvan Huisman mag uitgaan.

2.2 De opgegeven prijzen gelden voor levering af werkplaats, fabriek, werf, magazijn exclusief omzetbelasting. De inhoud van folders, drukwerken etc. binden Huisman niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

2.3 Bij het doen van de offerte gaat Huisman ervan uit dat eventueel te bewerken zaken voldoen aan de ter plaatse geldende bouwverordening.

2.4 Alle door Huisman gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren. Huisman is gerechtigd om de prijzen op onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, valuta wisselkoersen, indien na het sluiten van de overeenkomst een maand is verstreken. Huisman is tevens bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

Artikel 3 Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Huisman. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van Huisman, dan wel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst.

3.2 Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van Huisman binden deze laatste niet voor zover deze niet door hem schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 4 Meer- en minderwerk

4.1.1 Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever/derde, hetzij als gevolg van wijziging in het ontwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de werkzaamheden, of doordat van geschatte hoeveelheden wordt afgeweken, behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk en voor zover daaruit minder kosten ontstaan, als minderwerk.

4.2 Meerwerk zal worden berekend op de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

4.3 Reken- en tekenwerk, voortvloeiende uit wijziging van de opdracht, komt ten laste van de derde, onverminderd het in lid 1 van dit artikel vermelde.

4.4 Ingeval van minderwerk is Huisman gerechtigd 15% van het minderwerk in rekening te brengen als vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde winst.

Artikel 5 Termijn van levering en uitvoering

De met de derde overeengekomen leveringstermijn c.q. datum van oplevering zijn steeds bij benadering gegeven en zijn nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De datum van oplevering c.q. levering gaat eerst in nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen, etc. ter beschikking van Huisman zijn gesteld. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke levertijd door Huisman, buiten zijn verantwoordelijkheid, wordt overschreden. Overschrijding van levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 6 Onuitvoerbaarheid van de opdracht

6.1 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door Huisman niet kan worden nagekomen tengevolge van omstandigheden die Huisman bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Huisman het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

6.2 Daarnaast heeft Huisman het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is hij niet in verzuim, indien hij ten gevolge van verandering van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

6.3 Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van Huisman liggen, wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van Huisman aan hun verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van te verwerken materialen, import, of handelsverboden.

Artikel 7 Omvang van het aangenomen werk

7.1 De opdrachtgever/derde zorgt ervoor dat de vergunningen, ontheffingen en soortgelijke beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit voeren, tijdig verkregen zijn.

7.2 Wijzigingen in het aangenomen werk en de daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever/derde.

Artikel 8 Oplevering

8.1 Een werk wordt als opgeleverd beschouwd:

a/ wanneer Huisman hetzij schriftelijk, hetzij mondeling kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en de wederpartij het werk heeft goedgekeurd;

of

b/ bij ingebruikneming van het werk door opdrachtgever/derde met dien verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

8.2 Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen dertig dagen na oplevering zullen de oplevering niet in de weg staan.

8.3 Bij onthouding van goedkeuring aan het werk welke de oplevering in de weg staat, is de opdrachtgever/derde verplicht hiervan onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan Huisman, onder opgave van redenen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1.1 Huisman is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan geleverde materialen, zaken of personen. Het hiervoor gestelde geldt niet indien de schade het gevolg is van grove schuld of opzet van de zijde van Huisman, tenzij de derde terzake van het risico van deze schade een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten of redelijkerwijs had kunnen sluiten. De aansprakelijkheid zal in ieder geval niet het betreffende door Huisman in rekening gebrachte factuurbedrag overschrijden.

9.2 Huisman is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig nakomen van haar verplichtingen, indien zulks het gevolg is van overmacht. In dat geval heeft Huisman het recht de overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk, met bepaling van de nog verschuldigd blijvende prijs ontbonden te verklaren, ofwel de uitvoering daarvan op te schorten. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan staat van oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire- of andere machtsovername en plundering in verband met deze omstandigheden, stakingen en andere arbeidsconflicten in het bedrijf, stakingen en andere arbeidsconflicten elders voorzover het bedrijf daarvoor in haar dienstverlening wordt bemoeilijkt, kraakacties, ernstig belemmerende weersomstandigheden, verkeersstoornissen, storingen in de door Huisman gebruikte vervoermiddelen of andere apparatuur, en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan Huisman kan worden toegerekend.

9.3 Huisman is slechts aansprakelijk voor schade geleden door zijn opdrachtgever c.q. derde(n), die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Huisman toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Huisman verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken verzekerd had behoren te zijn. Die schade is dan nog eens gelimiteerd als bedoeld in artikel 9.1.

9.4 Huisman is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade van de derde. De derde dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Huisman is ook niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt, tenzij en voorzover Huisman daarvoor verzekerd is.

9.5 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is Huisman niet aansprakelijk.

10. Keuring

10.1 Huisman heeft het recht de zaken of delen die hij inkoopt te (doen) keuren en/of inspecteren zowel voorafgaande als tijdens als na aflevering.

10.2 De wederpartij is verplicht medewerking daaraan te verlenen, hiertoe toegang te verlenen tot de plaats waar de zaken zijn opgeslagen of worden geproduceerd.

10.3 Zaken die, ongeacht de resultaten van enige keuring, niet blijken te voldoen, kunnen door Huisman worden geweigerd binnen een redelijke termijn. Ingeval van weigering heeft Huisman het recht op, voor rekening van de wederpartij, herstel of vervanging van de zaken, tenzij Huisman de voorkeur geeft aan ontbinding van de overeenkomst. De kosten van een eventueel verlangde herkeuring komen voor rekening van de wederpartij.

11. Betalingsvoorwaarden

11.1 Betaling dient te geschieden ten kantore van Huisman dan wel op een door haar aangewezen rekening. Eventuele reclames schorten de betalingsverplichting niet op.

11.2 Huisman is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van een order voort te gaan, een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de derde/wederpartij te verlangen. Weigering van derde/wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft Huisman het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht tot schadevergoeding.

11.3 Het recht van derde/wederpartij om zijn eventuele vorderingen op Huisman te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.4 De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer derde/wederpartij in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaak of vorderingen van derde/wederpartij wordt gelegd en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

11.5 Wanneer de betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen dertig dagen na factuurdatum is Huisman gerechtigd na het verstrijken van de bedoelde termijn aan derde/wederpartij een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen ad 1% per maand of gedeelte van een maand.

11.6 Huisman is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van derde/wederpartij te vorderen alle buitengerechtelijke kosten, die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt.

11.7 Buitengerechtelijke kosten zijn door derde/wederpartij verschuldigd, in ieder geval wanneer Huisman zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het actuele incassotarief van de professionele incassogemachtigde.

Uit het enkel feit dat Huisman zich verzekerd heeft van de hulp van een advocaat, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Indien Huisman het faillissement van derde/wederpartij aanvraagt is deze naast hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementsaanvrage verschuldigd.

12. Reclames

12.1 Reclames dienen binnen een termijn van 8 dagen na oplevering aan Huisman schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

12.2 De wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij Huisman terzake schriftelijk heeft geprotesteerd. Onder bekwame tijd wordt verstaan 8 dagen.

12.3 Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend.

12.4 De wederpartij verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde redelijke termijn heeft gereclameerd en/of hij Huisman niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

13. Opschriften

13.1 De opschriften bij de diverse artikelen dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen. Aan de opschriften kunnen geen rechten door de wederpartij worden ontleend.

14. Geschillen

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen, die voortspruiten of opkomen in verband met door Huisman gesloten overeenkomsten, staan uitsluitend ter kennisneming van de, in eerste instantie bevoegde rechter te Haarlem, of enige andere terzake bevoegde rechter indien Huisman zulks verkiest.